İtirazlar

Patent İtiraz; patent başvurusuna yapılan itiraz, patent başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 aydır. Patent başvuruları, Türk Patent Enstitüsü tarafından aylık olarak çıkartılan Resmi Patent Bültenlerinde yayınlanır. Yayınlanmış bir patent başvurusuna, yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz sahipleri, patent tescili talebiyle koruma ve tekel hakkı talebinde bulunulan ilgili buluşa;

– Gerekçeli görüşlerini ve varsa kanıtlayıcı nitelikteki bilgi ve belgeleri mesnet ve/veya gerekçe göstererek itiraz edebilir,

– Patent verilmesi için gerekli şartların bulunmadığını ileri sürerek itiraz edebilir,

– Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve/veya üretilebilirlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesini öne sürerek itiraz edebilir,

– Tarifnamenin yeterli derecede açık ve anlaşılır olmadığı gerekçesi ile itiraz edebilir.

Patent başvurusuna yapılan itiraz sonucu, itiraz süresinin bitimine müteakip itiraz edilen patent başvuru sahibine Enstitü, yapılan itirazın bir kopyasını göndererek, varsa gerekçeli karşı görüşlerin ve kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin 3 ay içerisinde cevaben gönderilmesini ister. Başvuru sahibi, patent başvurusuna yapılan itiraz işlemine, ilgili süre içerisinde cevap verebileceği gibi, istem ve/veya istemlerinde değişikliğe giderek yeni talebini iletebilir ve/veya itiraz sahibinin itirazlarının/görüşlerinin dikkate alınmaksızın belge verilmesini talep edebilir. Sonuç olarak, itiraz sahiplerinin dikkate alınmaksızın belge talebinde bulunulması sonucu alınan patent tescil belgesi için, yayın sürecinde itiraz eden ve/veya itiraz etmeyen tüm üçüncü şahıslar, yargı yoluna başvurarak patent hükümsüzlük (iptal) davası açabilir.

 Marka İtirazı

Türk Patent Enstitüsüne her ay 3000 kadar marka tescil başvurusu gelmektedir. Resmi Marka Bülteninde bunlar yayınlanarak itirazlara açılmaktadır. Yayın tarihinden 3 ay içinde 3. Şahıslara itiraz etme hakkı tanınmaktadır. İtirazlar yargı aşamasına gelinmeden önlemlerin alınmasında etkili bir yöntemdir.
Resmi Marka Bültenini inceleyen marka sahipleri veya vekilleri markalarına benzer veya aynı bir başvuru gördüklerinde, bu tespit edilir daha sonra vekilleri tarafında itiraz dilekçesi veya formu hazırlanır. İtiraz dilekçesi şekil ve içerik olarak istenilen şartlarda hazırlanır. Bu da uzman vekiller aracılığıyla yapılır. Yapılan itirazı destekleyen bilgiler, kanıtlar derlenir toplanır. Bu kanıtlar gizli kalan kanıtlar olarak 3. Şahısların bilgilenmesi yasaktır. İtiraz dilekçesi Enstitünün belirlediği harç karşılığında Enstitüye verilir. Ayrıca vekillik ücreti de ödenir.
İtiraz üzerine Enstitü gerekli incelemeyi araştırmayı yaparak söz konusu başvuru için red veya kısmi red kararı verebilir. Kararlar iki taraf da bildirilir. Sonrasında 2 ay içinde itiraz sahibi tekrar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itirazını yineleyebilir. Bu Kurulun incelemesi sonucunda verdiği karar kesindir. İtiraz sahibi firma veya kişi bu kararı ancak Fikri ve Sinai Mülkiyet hakları Mahkemesi ne başvurarak kararın iptalini isteyebilir.
İtiraz alan başvuru sahibi firmalar veya kişiler ya da vekilleri, red veya kısmi red kararlarında, red kararına neden olan unsurlar değerlendirip redde neden olan hukuki veya genel unsurları düzeltmek için gereken belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsüne itiraz ederler. Bu itiraz sonucu sunulan belgeler ve bilgiler yeterli olmazsa vekil firma bunu müşterisine raporlar ve yeni düzenlemeler yapılabilmesi için çalışmalara başlar.
Marka tescili yapıldıktan sonra eğer takibi yapılmazsa taklitçileri çıkabilmektedir. Marka tecavüze uğrayabilir. Markanın tüm haklarına saldırı olabilmektedir. Bu durumda marka sahiplerinin yapması gerekenleri bilmesi gerekir. Veya uzmanlarla birlikte çalışabilirler. Marka sahipleri bu gibi durumlarda mahkemeye başvuru yaparak çeşitli taleplerde bulunabilirler.
Marka hakkına tecavüz tespit edilmişse bu tecavüzün durdurulması ve maddi manevi zararın karşılanması için marka sahibi firmalar mahkemeye gitmeye hakları vardır. Marka hakkına tecavüzden dolayı bu markanın kullanıldığı ürünlere ve bu ürünleri üretmeye yarayan araçlara mahkeme kararı ile marka sahipleri el koydurabilirler. Ayrıca marka sahibi firmalar veya kişiler el konulan taklit ürünlerle ilgili olarak kendine mülkiyet hakkı verilmesini mahkemeden talep edebilirler. Böyle bir talep karşılığında mülkiyet hakkı verilen ürünlerin değeri tazminattan düşülerek dengelenir. Ayrıca marka hakkına tecavüzü önlemek amacıyla el konulan taklit ürünlerin üzerindeki isim veya logoların silinmesi talep edilebilir veya taklit ürünlerin imhası istenebilir. Ayrıca mahkeme kararının kamuoyuna duyurulması istenir ve uygulanır. Markaya tecavüz için açılan davaların ücretlerini de markaya tecavüz eden yani hakkında dava açılmış taraf ödemekle yükümlüdür.

Tasarım İtirazı 
Tasarım Başvuruları Hakkında TPE’nin Vermiş Olduğu Kararlara Karşı TPE Nezdinde İtiraz Etme Hakkı Tanınmıştır.
İtiraz Sonucunda TPE Kararı Değişmezse Bu Durumda Tüm İtiraz Hakları Tüketilmek Kaydıyla TPE Kararının İptali Davası Açılabilinir.
TPE Kararının İptali Davasını Açabilmek İçin Tasarım İtirazı Yapılması Şarttır, İtiraz Yapılmadan Dava Açılamaz.
TPE’nin Kararlarına Karşı İtirazda Bulunmakta Hukuksal Menfaati Olanlar Marka, Patent Vekilleri Vasıtasıyla İtirazda Bulunabilinirler.
TPE Vekil Siciline Kayıtlı Olmayan Avukatların İtirazda Bulunma Hakkı Yoktur. Yetkisiz Vekille Yapılan İtirazlar Usulsüz Olmaları Nedeniyle Ret Edilirler.
TPE Nezdinde En Fazla İtiraza Maruz Kalan Kararlar Tasarım Başvurusunun Ret Kararlarıdır.
Ayrıca TPE Tarafından Endüstriyel Tasarım Bültenine Çıkarılan Tasarımlara Askı Süresi İçersinde Benzerlik, Gerçek Hak Sahipliği İddiasıyla İtiraz Yapılabilmektedir. Benzer Tasarımların Tescilini Engellemek İçin Tasarım Takip Yapılmasında Fayda Vardır.
Mahkemede İleri Sürülecek İddia ve Savunmalar TPE Nezdinde Yapılan İtirazlarla Sınırlıdır, İtiraz Dilekçesinde Yer Almayan İddialar Mahkemede İleri Sürülemez Bu Nedenle TPE Nezdinde Yapılacak İtirazların Marka, Patent ve Tasarım Hukukunda Deneyimli Hukukçu Vekillerce Yapılmasında Fayda Vardır.
Marka ve Patent Vekillerinin Büyük Bir Kısmı Hukukçu Değildir Hatta Birçok Patent Firmasında Avukat Dahi Bulunmamaktadır. Dolayısıyla Hukuk Eğitimleri ve Bilgileri Bulunmayan Vekillerce Yapılan İtirazlar Hukuki Bakımdan Sığ ve Hatalı Olmakta, Hak Kayıplarına Sebebiyet Vermektedir.